top of page

VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR 

för privatpersoner

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.lisarydcarlsson.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och LONG STORY SHORT AB, org.nr. 556888-2814 (benämns nedan som vi, oss etc.) som har sitt säte på Nymilsgatan 27, 421 70 Västra Frölunda. Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till nedanstående villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom dessa villkor.

BESTÄLLNING
Du kan ändra din beställning inom 24 timmar från att ordern är lagd.
Du måste vara 18 år för att beställa. 

BETALSÄTT
Du kan betala säkert med VISA, Mastercard, American Express eller PayPal. Kortinformation överförs via säker SSL-kryptering och lagras inte. Alla betalningar hanteras via tredje parts dedikerade gateways för att garantera ditt skydd.

COOKIES

En cookie är en liten textfil lagrad på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte datorn, består bara av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan inget utrymme på hårddisken. Cookies används endast för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. För att kunna handla på webbsidan bör du tillåta cookies i din webbläsare.

COPYRIGHT

Fotograf Lisa Ryd-Carlsson och LONG STORY SHORT AB äger upphovsrätten till alla bilderna och de får inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Du får inte ändra bilderna på något sätt utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

EJ UTHÄMTADE PAKET

De flesta försändelser finns hos ditt postombud i 14 dagar. På avin hittar du information om liggetiden. Försändelser som inte hämtas ut i tid skickas tillbaka till avsändaren. Ej hämtade varor returneras till oss mot en avgift. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift. För närvarande motsvarar denna kostnad 150 kr.

FORCE MAJEURE

Händelser utanför vår kontroll, som inte rimligen kan förutses, ska anses vara Force majeure vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Force majeure inkluderar regeringsåtgärd, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olycka, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leverans från leverantörer, regeringsbeslut som påverkar marknaden och produkterna negativt, till exempel restriktioner, varningar, förbud m.m. 

FÄRGER

Vi har gjort vårt yttersta för att visa så exakta färger som möjligt på de produkter /posters som visas på webbsidan. Om det finns färgskillnader mellan färgerna på webbplatsen på din dator och de faktiska färgerna på bilderna, beror det på att färgåtergivningen på olika datorer skiljer sig åt.

LEVERANS
Alla bilder printas efter beställning och leveranstiden inom Sverige är 2-5 arbetsdagar. Paketet kommer till ditt närmaste PostNord utlämningsställe. Privatpersoner har alltid FRI FRAKT inom Sverige. Önskar du hemleverans löser vi självklart det men då tillkommer en avgift. 


Till övriga länder tar det mellan 3-10 arbetsdagar beroende på land. Vid beställningar med leveransadress utanför Sverige betalas frakt, eventuella tullkostnader och skatter av dig. På beställning med leveransadress utanför EU debiteras du inte svensk moms. Maila gärna för mer information.

LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller sekretesspolicyn för dessa webbplatser.

NYHETSBREV
Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev blir du först med att få information om nyheter, events och rabatter. Om du inte längre önskar våra nyhetsbrev kan du alltid avregistrera dig längst ned i nyhetsbrevet.

ORDERBEKRÄFTELSE

Vi skickar en orderbekräftelse med information om ditt köp via e-post så snart vi har fått din beställning. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen om du skulle behöva kontakta kundtjänst.

 

PRISER

Priserna är inklusive 25% moms.
 

REKLAMATION
Kontakta oss så snart som möjligt efter mottagen leverans via mail med bilder på din reklamation så hjälper vi dig gärna. Tänk på att om paketet är skadat vid leverans så ta bilder på paketet direkt på utlämningsstället.


RETURRÄTT
Vi har alltid 14 dagars öppet köp under förutsättning att produkten är oöppnad och i nyskick. Kontakta oss via mail innan du returnerar. Var noga med att skicka tillbaka produkten i originalförpackningen och gärna med samma emballage. Du står själv för returkostnaden. Pengarna återbetalas på samma sätt som du betalat så snart vi har behandlat din retur men alltid inom 14 dagar.

Betalar du med PayPal så får du tillbaka returkostnaden av dem. (Gäller om du bor i något av följande länder: Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern
, Österrike.) Du hittar mer information om det här.

 

RETURRÄTT GÄLLER INTE

En produkt som tagits fram enligt kundens specifika specifikationer utan är då befriad från konsumentens rätt att häva köpet under lagen om Svenska distansavtal.
 

TJÄNSTER
Behöver du hjälp med fotografering av dig själv eller din familj, bilder till din hemsida eller sociala medier - privat eller företag, produkt-, inrednings- eller matfotografering så är du mer än välkommen att ta kontakt.

ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten till ändring av information på webbsidan utan föregående avisering. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida och förbehåller oss rätten att justera priser och eventuella prisfel.


Maila oss gärna om du har ytterligare frågor. Vi är här för att underlätta för dig.

FÖRETAG
Vi levererar gärna till företag mot faktura och vi är alltid ute efter nya spännande återförsäljare. Kontakta oss för mer information.

GENERAL TERMS & CONDITIONS

for private persons

These general terms and conditions apply to your purchases on, and your use of, the website www.lisarydcarlsson.se. The terms constitute an agreement between you and LONG STORY SHORT AB, org. No. 556888-2814 (referred to below as we, us etc.) which has its seat on Nymilsgatan 27, 421 70 Västra Frölunda. By making purchases from and using this website, you commit to the following terms. We therefore ask you to read these terms carefully.

COOKIES

A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do not damage the computer, consist only of text, cannot contain viruses, and occupy almost no space on the hard disk. Cookies are only used to enhance your experience of this site. To be able to shop on the website, you should allow cookies in your browser.

 

COPYRIGHT

Photographer Lisa Ryd-Carlsson and LONG STORY SHORT AB own the copyright to all the images and they may not be used without permission from the copyright holder. You may not change the images in any way without the written permission of the copyright holder.

 

COLORS

We have done our utmost to display as accurate colors as possible on the products displayed on the website. If there are color differences between the colors of the website on your computer and the actual colors of the images, it is because the color rendering on different computers differs.

COMPLAINT

Contact us as soon as possible after receiving delivery, via email with pictures on your complaint and we will be happy to assist you. Keep in mind that if the package is damaged on delivery, take pictures of the package directly at the delivery point.

 

DELIVERY
All pictures are printed after ordering and delivery time within Sweden is 2-5 working days. The package comes to your nearest PostNord delivery point. Private persons always have FREE SHIPPING within Sweden. If you want home delivery we will of course solve it but then there will be a fee.


To other countries, it takes between 3-10 working days depending on the country. For orders with delivery address outside Sweden, shipping, any customs costs and taxes are payable by you. On order with delivery address outside the EU you are not charged Swedish VAT. Please email for more information.

FORCE MAJEURE

Events beyond our control, which cannot reasonably be foreseen, shall be deemed to be Force majeure, which means that we are exempted from our obligations to fulfill the agreements entered into. Force majeure includes government action, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers, government decisions that affect the market and products negatively, such as restrictions, warnings, prohibitions, etc.

 

LINKS

The site may contain links to other websites. We cannot be held responsible for the content or privacy policy of these sites.

 

NEWSLETTER
By subscribing to our newsletter you will be the first to receive information about news, events and discounts. If you no longer want our newsletter, you can always unsubscribe at the bottom of the newsletter.

ORDER CONFIRMATION

We will send an order confirmation with information about your purchase via email as soon as we have received your order. We recommend that you save the order confirmation if you need to contact customer service.


ORDERING

You must be 18 years to order.
You can change your order within 24 hours from the order being placed.

PAYMENT METHOD
You can pay securely with VISA, Mastercard, American Express or PayPal. Card information is transmitted via secure SSL encryption and is not stored. All payments are managed through third party dedicated gateways to guarantee your protection.

PRICES

Prices include 25% VAT within the European Union.
 

RETURNS
We always have 14 days of purchase on approval provided the product is unopened and in new condition. Contact us by mail before returning. Be sure to return the product in its original packaging and preferably with the same packaging. You are responsible for the return cost. The money will be refunded in the same way as you paid as soon as we have processed your return but always within 14 days.

If you pay with PayPal you will receive the return cost from them. (Applies when you live in any of the following countries: Australia, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Ireland, Italy, Greece, Croatia, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Czech Republic, Hungary, Austria.) You can find more information about this here.

 

RIGHT TO RETURN DOES NOT APPLY

A product that has been produced according to the customer's specific specifications is exempt from the consumer's right to cancel the purchase under the Swedish Distance Contract Act.
 

SERVICES
If you need help with photographing yourself or your family, pictures for your website or social media - private or business, product, interior or food photography then you are more than welcome to contact us.

UNCLAIMED GOODS

Most items are available at your postal agent for 7-14 days. On the delivery note you will find information about exact regulations. Shipments that are not picked up in time are sent back to the sender. Unclaimed goods are returned to us for a fee. For all packages that are not redeemed, we reserve the right to charge you costs for return shipping, handling fee and handling fee. Currently, this cost corresponds to SEK 300.

OTHER

We reserve the right to change information on the website without prior notice. We reserve the right for any typographical errors in texts on this website and reserve the right to adjust prices and any price errors.


Please email us if you have any further questions. We are here to make it easier for you.

BUSINESS TO BUSINESS
We are happy to deliver to companies and we are always looking for new exciting retailers. Please contact us for more information.

bottom of page