top of page

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Integritet och datasekretess är mycket viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

LONG STORY SHORT AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556888-2814
Auktoriserad representant: Lisa Ryd-Carlsson
Momsregisteringsnummer/VAT-nr.: SE5556888281401

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsförings-ändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig såsom när du skall betala din order.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.Du kan kontakta LONG STORY SHORT AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på LONG STORY SHORT AB:S legitima intresse.  LONG STORY SHORT AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.

Du har rätt att kräva att LONG STORY SHORT AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i LONG STORY SHORT AB:s legitima intresse, ska LONG STORY SHORT AB begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
   

 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste LONG STORY SHORT AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
   

 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
   

 • Om LONG STORY SHORT AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

 


Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av LONG STORY SHORT AB med undantag av följande situationer:

 • Du har ett pågående ärende med kundservice
   

 • Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
   

 • Du har en obetald skuld hos LONG STORY SHORT AB, oberoende av betalningsmetod
   

 • Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
   

 • Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
   

 • Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
   

 • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
   

Om du anser att LONG STORY SHORT AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

UPPDATERINGAR
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

KONTAKT

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter genom att använda kontaktformuläret eller maila direkt till hej@lisarydcarlsson.se.

PRIVACY POLICY

Integrity and data privacy are very important to us and we want to be open and transparent with our handling of your personal data. We therefore have a policy that determines how your personal data should be processed and protected.

 

LONG STORY SHORT AB is the controller of the personal data that you send to us and is responsible for your personal data in accordance with applicable data protection regulations.

 

Business register: Bolagsverket / The Swedish Companies Registration Office
Organization number: 556888-2814
Authorized representative: Lisa Ryd-Carlsson
VAT registration number / VAT no .: SE5556888281401

 

We will never forward, sell or exchange your data for third party marketing purposes. Information that is passed on to third parties is only used for us to provide our services to you, such as when you pay your order.

YOUR RIGHTS

You have the right at any time to request information about the personal information we have about you. You can contact LONG STORY SHORT AB, who will send you your personal information via e-mail. You have the right to request rectification of your personal data if they are incorrect, including the right to supplement incomplete personal information.

 

You have the right to refuse to process your personal data based on the legitimate interest of LONG STORY SHORT AB. LONG STORY SHORT AB does not continue to process the personal data unless we can legitimately prove to the process that precedes your interests and rights or due to legal claims.

 

You have the right to refuse to direct marketing, including profile analyzes made for direct marketing purposes. You can opt out of direct marketing by following the instructions in each marketing statement.

 

You have the right to require LONG STORY SHORT AB to limit the handling of your personal data in the following circumstances:

 

 • If you object to the processing of your personal data on the basis of LONG STORY SHORT AB's legitimate interest, LONG STORY SHORT AB shall limit all handling of the data during ongoing investigation of legitimate interest.
   

 • If you have claimed that your personal data is incorrect, LONG STORY SHORT AB must limit all handling of these data during the ongoing investigation of whether the personal data is correct.
   

 • If the processing of the personal data is in violation of the law, you can oppose the deletion of the personal data and instead request the limitation of the use of your personal data
   

 • If LONG STORY SHORT AB no longer needs the personal information, but it is necessary for you to be able to defend yourself against legal claims.


You have the right to delete any personal data processed by LONG STORY SHORT AB at any time except for the following situations:
 

 • You have an ongoing case with customer service
   

 • You have an ongoing order that has not yet been shipped or partially shipped

   

 • You have an unpaid debt with LONG STORY SHORT AB, regardless of the payment method
   

 • You are suspected of having or abused our services over the past four years
   

 • Your debt has been resold to third parties over the past three years or a year for deceased customers
   

 • Your credit application has been rejected within the last three months
   

 • If you have made purchases, we will store your personal data in connection with the transaction for accounting purposes


If you believe that LONG STORY SHORT AB treats your personal data in an incorrect way, you can contact us. You also have the right to lodge complaints with a supervisory authority.

 

UPDATES
We may need to update our privacy notice. The latest version of the Privacy Policy is always available on our site. We will notify you of any material changes in the privacy notice, such as the purpose of using your personal data, the identity of the agent or your rights.

 

 

CONTACT

You can always contact us if you have any questions regarding the processing of your personal data by using the contact form or email directly to hej@lisarydcarlsson.se.

bottom of page