top of page
POSTER "LJUSKLÄDDA"
 • POSTER "LJUSKLÄDDA"

  PrisFrån 250,00 kr

  Fyrplatsen på Kronholmen på västra Gotland anlades och bemannades redan 1890 i skydd av Västergarns utholme som ligger strax utanför. Fotogenfyren som var ett kombinerat fyr- och boningshus i trä skulle tillsammans med en fyrkur av järn på Västergarns Utholme leda fartyg till ankarsättning. På kortsidan, vänd ut mot sjön, fanns ett burspråk med fyrljus från en fyrlykta med lins.

   

  1936, nästan 50 år senare, moderniserades fyrplatsen med ett torn i betong krönt med en åttakantig fyrkur som övertog fotogenfyrens funktion. Kort därefter, 1938, drogs den ständiga bevakningen in på platsen. Efter sig lämnade staten en plats med ett stort stycke av fyrväsendets historia.

   

  Men områdets historia sträcker sig långt mycket längre bak i tiden än så. Kronholmen var under äldre tid en ö avskuren från fastlandet via ett smalt sund som låg nordväst från Västergarnsåns mynning. I norr vidgade sig sundet och bildade en större vik. Sundet har beskrivits som så här: ”Längs sundets östra kant har det funnits en stenskodd strandkant eller någon form av kajanläggning. Sundet bör ha varit en ypperlig infart från norr in mot Västergarn och Paviken. Men platsen har också i sig själv varit en mycket god angöringspunkt för skepp.”

   

  I samband med markarbeten i området 1995 gjordes ett vrakfynd i det forna sundet. En arkeologisk förundersökning företogs som visade att fyndet utgjorde resterna av en cirka 15 m lång kogg daterad till 1200-talet. Vraket var överlagrat av sand och låg ytligt med bottenstockarna belägna alldeles under markytan. 

   

  Fornlämningar av en skansanläggning, troligtvis från 1600-talet, med vallar som sträcker sig runt hela udden har gett Skansudde fyr sitt namn.

   

  . . .

   

  The lighthouse on Kronholmen in western Gotland was built and manned as early as 1890 under the protection of Västergarn's utholme, which lies just across the water. The kerosene lighthouse, which was a combined wooden lighthouse and dwelling house together with an iron lighthouse at Västergarn's Utholme, would guide ships to anchorage. On the short side, facing the lake, was a bay window with four-light from a four-lantern with a lens.

   

  In 1936, almost 50 years later, the lighthouse site was modernized with a concrete tower crowned with an octagonal square, which took over the function of the kerosene lighthouse. Shortly afterwards, in 1938, the permanent guard was retracted. The state left behind a place with a large piece of the history of the lighthouse.

   

  But the history of the area goes back much further than that. In ancient times, Kronholmen was an island cut off from the mainland via a narrow strait that lay northwest from the mouth of Västergarnsån. In the north, the strait widened and formed a larger bay. The strait has been described as follows: "Along the eastern edge of the strait there has been a stone-shod shore or some form of wharf facility. The strait should have been an excellent entrance from the north towards Västergarn and Paviken. But the place itself has also been a very good point of contact for ships.”

   

  In connection with earthworks in the area in 1995, a wreck was found in the former strait. An archaeological preliminary investigation was carried out which showed that the find was the remains of an approximately 15 m long cog dated to the 13th century. The wreck was overlain by sand and lay on the surface with the bottom logs located just below the ground surface.

   

  Ancient remains of a redoubt facility, probably from the 17th century, with ramparts stretching around the entire headland have given Skansudde lighthouse its name.

   

  . . .

   

  • PRODUKTINFORMATION / PRODUCT INFO

   Vi printar på helmatt fine art papper från Hahnemühle och Epson av 100% miljövänlig alfacellulosa som är syrafritt och åldersbeständigt. 

   Alla posters printas vid beställning och beskärs för hand. De rullas försiktigt in i oblekt silkespapper och emballeras i en rulle av återvunnen papp. Vårt mål är alltid att påverka miljön så lite som möjligt och att du skall få en produkt som håller hög kvalitet.

    

   . . .

    

   Printed on matte fine art paper from Hahnemühle or Epson of 100% environmentally friendly alpha cellulose which is acid-free and age-resistant.

   All posters are printed upon order and cropped by hand. They are gently rolled into unbleached wrapping tissue and wrapped in a roll of recycled cardboard. My goal is always to impact the environment as little as possible and that you should get a high quality product.

    

   REGULAR SIZES

   21x30 cm (8.3x11.8")
   30x40 cm (11.8x15.8")
   40x50 cm (15.7x19.7")
   50x70 cm (19.7x27.6")
   70x100 cm (27.6x39.4")

    

   ALSO AVAILABLE SIZES

   8x10 inches
   11x14 inches
   16x20 inches
   20x30 inches
   30x40 inches


   Send an email if you want these or any other custom made size.

  • LEVERANS / DELIVERY

   Alla posters printas på beställning och skickas inom 7 - 10 arbetsdagar med försäkrad och spårbar frakt.

   Leveranstiden kan variera beroende på fraktbolag och land:
   Sverige 1-3 arbetsdagar
   Europa 2-7 arbetsdagar
   Världen 3-10 arbetsdagar

   . . .

   All posters are printed to order and shipped within 7 - 10 working days with insured and trackable shipping.

   The delivery time may vary depending on the shipping company and the country but approx.:

   Sweden 1-3 working days
   Europe 2-7 working days
   World 3-10 working days

  • RETURER & ÅTERBETALNING / RETURNS & REFUNDS

   ÅTERBETALNING & RETURRÄTT

   Du kan ändra din beställning inom 24 timmar från att ordern är lagd.
   Vi har alltid 14 dagars öppet köp under förutsättning att produkten är oöppnad och i nyskick.
   Kontakta oss via mail innan du returnerar.
   Var noga med att skicka tillbaka produkten i originalförpackningen och gärna med samma emballage. Du står själv för returkostnaden.
   Pengarna återbetalas på samma sätt som du betalat så snart vi har behandlat din retur.

    

   REKLAMATION

   Kontakta oss så snart som möjligt efter mottagen leverans via mail med bilder på din reklamation så hjälper vi dig gärna.

   Tänk på att om paketet är skadat vid leverans så ta bilder på paketet direkt på utlämningsstället.

    

   Du finner mer information här.

    

   . . .

    

   RETURNS & REFUNDS

   You can always change or cancel your order within 24 hours from the order being placed.

   Once you have received your order, you always have a 14 day right to return, provided the product is unopened and in mint condition.

   Contact us by mail before returning.

   Be sure to return the product in its original packaging and preferably with the same packaging. You are responsible for the return cost.

   The money will be refunded in the same way as you paid as soon as we have processed your return.

    

   CLAIMS

   Contact us as soon as possible after receiving delivery via email with pictures on your complaint and we will be happy to assist you.

   Keep in mind that if the package is damaged on delivery, take pictures of the package directly at the delivery point.

    

   You will find more information here.

  bottom of page